Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

                                                                                                                           

                     Jak uchovnit NO

                      ************************

          Výstavy, bonitační kódy, zkoušky,RTG, DNA

 

                      Obrazek

 

 

Podmínky pro uchovnění Německého ovčáka:

Rozdělení chovnosti :

1 třída - jedinci doporučení , výběrový chov./ růžový rodokmen /

2 třída - jedinci způsobilí , výběrový chov./růžový rodokmen /

3 třída - kontrolovaný chov. / bílý rodokmen /

kontrolovaný chov mají automaticky ty zvířata ,které nemají bonitaci nebo byli na bonitaci z důvodu exterieru nebo povahy do této třídy zařazeny a feny mohou odchovat pouze 1 vrh ročně.

         Bonitace / uchovnění psa /

 Na bonitaci lze nastoupit nejdříve v 18 měs.věku psa.A do te doby musíme splnit:

*Po 12 měs.jdeme na RTG - DKK a uděláme i DLK / zatím není povinné./ viz níže RTG

*Necháme odebrat vzorek krve / Německo /nebo výtěr z tlamy / ČR / ke zjištění DNA. /povinné od 1.1.2009/

*Vystavíme psa  na specialní výstavě NO.  / viz níže Výstavy /

*Uděláme zkoušku z výkonu nejméně 1 stupně. / ZVV1 , IPO1, VPG1./viz zkoušky.

-  importovaným jedincům se uznává bonitace SV a SR, pokud byli s platnou bonitací importováni.

      Uznává se i bonitace provedená v SRN a Rakousku českým majitelem.

 

 Bonitační kódy:

Obrazek

       Výstavy

- pořádané ČKNO, německé a rakouské,

- posouzené rozhodčími ČKNO, SV a SÚCHNO.

            - výstavní ocenění nejméně „dobrý“ dosažené ve třídě dospívajících, pracovní a od

              1.1.2009 i ve třídě mladých.

           Pro účely chovnosti se neuznávají výstavy Národní a Mezinárodní

                                    

                                         Obrazek

   

Výstavní třídy,věk a možné dosažitelné známky:

*Třída DOROSTU     - 6 - 12  měsíců    -  VN /velmi nadějná/,N /nadějná/

*Třída MLADÝCH  -  12 - 18  měsíců  -  VD /velmi dobrá/, D /dobrá/.     

*Třída DOSPÍVAJÍCÍCH  - 18 - 24  měsíců  - VD, D .                             

*Třída PRACOVNÍ /dospělých/ -nad 24 měsíců - 8 let -V /výborná/, VD , D.

*Třída VETERÁNŮ -  nad 8 let...    -  V , VD , D . 

Známku - VA - /výběrová třída / může dostat pes nebo fena vynikajících kvalit a to pouze na Klubové výstavě / KVV / ve třídě  PRACOVNÍ.

Dále je možno zadat u jedince s většími vadami známku : DOSTATEČNOU  nebo i NEDOSTATEČNOU.

                                                           

·          RTG  DKK   / povinný /     DLK  / doporučený/

*Oficialní RTG lze udělat nejdříve ve 12 měs.věku psa.

-  ČR – max. II. Stupeň

      -  SRN, Rakousko  -  výsledek  „A“ (normal, fast normal, noch zugelassen)

      Uznává se nejlepší hodnocení, za předpokladu, že jedinec není v žádné uznávané zemi vyřazen.

*Výsledek musí být zapsán v PP.

·       

                                     Obrazek

  Zkoušky z výkonu 

-  ve všech druzích chovu je podmínkou složená všestranná zkouška nejméně I.stupně ZVV, SchH, IPO.

      -  mimo zkoušky z ČR se uznávají i zkoušky uvedených druhů ze SRN,Rakouska a SR.

 

                                                Obrazek

·         DNA

-  Od 1.1.2009  musí mít jedinec pro chovnost odebrán vzorek pro určení identity (DNA)./ Posílá se bud do Německa / krev /nebo už i k nám do Brněnské laboratoře / výtěr z tlamy psa /,záleží na majiteli psa ,kterou variantu zvolí /

   * Záznam v PP.

----------------------------------------------------------------------

*1. třída chovnosti

 je nejvyšším chovným hodnocením, tzn., že označuje vybrané psy doporučené pro chov. Získat ji mohou psi, kteří odpovídají plemeni:

a) velikostí, tělesnou hmotností, stavbou těla

b) celkovým chováním (tzn. psi sebejistí, dobromyslní, vykazující  požadovanou tvrdost, statečnost i bojovnost)

c) dokonalým chrupem bez chybějících zubů, dvojité 1. premoláry (Pl)  jsou povolené.

* 2. třída chovnosti

 do ní jsou zařazeni psi:

a) s malými odchylkami ve stavbě těla

b) s odchylkami kohoutkové výšky max. + 2 cm

c) s hodnocením zkoušky odvahy a bojovnosti "dostatečný"

d) chybí-li jim l x Pl nebo  2 x P1 nebo lx P1 a 1xM3 , nebo 2xM3.

  Veterinární potvrzení se  uznává za předpokladu, že prokazatelně zub trvalého chrupu byl  extrahován (vyjmut) vet.lékařem po provedeném RTG čelisti, označeném  tetovacím číslem jedince za přítomnosti příslušného poradce chovu. V tomto případě je záznam o extrakci předložen současně s PP jedince a RTG snímkem předsednictvu nebo Radě KNO, která rozhodne o provedení záznamu  plnochruposti daného jedince do jeho  PP .

* Zlepšení bonitace – na l.třídu.

 Majitel psa zařazeného do 2. třídy chovnosti má možnost předvést ho znovu, nejdříve ale následujícího roku za účelem zlepšení. Předvedení za účelem zlepšení třídy chovnosti je možné pouze jednou.

* Odklad o jeden rok nastává, pokud:

a) tělesný vzrůst absolvování bonitace ještě neumožňuje, ale lze  předpokládat, že ji později umožní

b) chování psa při zkoušce odvahy, tvrdosti a bojovnosti nedosáhlo  žádoucího

výsledku.

c) kvalita exteriéru neodpovídá zařazení do výběrového chovu

 Majitelé psů, kteří při bonitaci neuspěli (odklad) , obdrží  originál průkazu původu zpět se zápisem rozhodčího o zařazení do chovu kontrolovaného.  Takoví jedinci mohou být předvedeni nejdříve  v příštím roce..

* Z chovu jsou vyřazeni psi postižení následujícími vadami:

a) výrazné nedostatky ve stavbě těla

b) kohoutková výška - nedorostlí

 - přerostlí o více než 2 cm

c) vady varlat

d) vady skusu

e) chudozubost vyšší než při zařazení do 2. třídy chovnosti

f) výraznější vada pigmentace

g) dlouhá srst nebo otevřená srst - od 1.1.2011 se mohou do chovu zařazovat dlouhosrstí jedinci s podsadou

h) plachost při střelbě

 

                                             Obrazek

 Platnost bonitace

* První bonitace.

 Zařazení do výběrového chovu  po přerušení (znovu převedení po předchozím nesplnění nebo v případě neúčasti ) platí dva roky (platnost do konce kalendářního roku). Ve druhém roce platnosti bonitace musí být pes předveden k opakované bonitaci.

* Druhá bonitace

  Druhé bonitace se mohou zúčastnit jedinci v posledním roce platnosti prvního

zařazení do výběrového chovu.

  Úspěšné absolvování druhé bonitace platí pro psy – plemeníky doživotně.

Feny s doživotní chovností mohou být využity bez omezení počtů vrhů do věku 8

let . Feny s doživotní chovností, starší 8 let,mohou odchovat ještě jeden vrh. 

  .